Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 341 )

zoo ze 'er al bij tegenwoordig zijn, ondet eene geleerde leerrede in flaap vallen, wederom naar de kerken zoude lokken, opmerkzaam op hunne beftemmiig doen worden, hunne pligten met vreugde leeren uitoefenen, en godsdienst en godvrucht met lust doen betrachten.

Leeraaren! (ik verftaa door dit naamwoord leer aar en, geleiders, onderwijzers, van alle christelijke gezindten,) die, op 't voorbeeld van den menschlievenden Jefus, menfchenvrienden zijt, gij kunt mij deze welmeenende aanmerking niet ten kwaade duiden!

Zuinigheid kan, door de indrukfelen der verbetering van waare godvrucht, wel algemeen weder aangekweekt, maar in deze tijden niet wel geheel verbeterd worden; want zo lang Nederland, Nederland is geweest, heeft bij den vermogenden burger, de invloed der weelde, pracht, verkwisting en mode ziekte, zó fterk niec geheerscht, dan in den tegenwoordigen tijd; het voorbeeld van de vermogenden wordt door den middenftand, en dezen wederom door den laageren burger gevolgd. Kwaade voorbeelden verwekken

kwaade zeden. Ons dienden thands in 't

algemeen zodanige voorbeelden, als de fpaanfche gezanten in hun tijd, bij de regeerers dezes volks ondervonden: konden wij nog eenen eerden minister toonen, die 's avonds uit der ftaaten vergadering komende, te voet, alleen door een knegt met een toorts voorgegaan , naar zijn huis ging: of eenen admiraal de ruiter, aanwijzen, in een koopmans huis woonende, zonder rijtuig te houden, en

flegts

Sluiten