Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 242)

flegts door édn knegt bediend wordende ? Zulke voorbeelden in hooger ftand, zouden bij den laageren iets afdoen en men zou dan misfchien hoopen k unnen, dat deze voor ons vaderland zo noodzaaklijke deugd, de zuinigheid naamlijk, zoüde wederkeeren, en, door de ondervinding van deszelfs nut aan haare beoefenaars, onder ons bewaard blijven.

Kunsten en werkzaamheid, krijgen nog dagelijks in ons land de beste aanmoediging door de Ed. Maatfehappij des oeconomifchen taks ; doch om de bijzondere zo zeer verwaarloosde werkzaame zeden, bij den gemeenen man weder aan te kweeken én voor de natie van een goed gevolg te doen worden, behoorde een ander plan te werken.

De meeste behoeftigen , die aan de armenkasfen zich aangeeven, behelpen zich veeltijds, uit luiheid, met de klagten van gebrek aan werk, en hier door ook, over gebrek aan inkomften, zonder het welk zij geen beftaan kunnen hebben; *t laatfte is waar, de¬

wijl de oorzaaken van hunne behoefte, meestentijds door de armverzorgers zo moeilijk zijn te ontdekken, geeft men hen geld, brood, kleederen en men laat hunne kinderen, op kosten der gemeenten, fchoolgaan: en wat is het gevolg hier van? eene menigte van huishoudingen , voor al in de groote fteden , worden genoegzaam geheel onnut voor de burgerlijke maatfehappij, want vader en moeder leeven lui en gerust op hun inkomen en vergeeten eindelijk geheel om naar werk te zoeken ; de kinderen gaan fchool en leeren aldaar allerlei fielten-Hukken van elkander;veel goeds kunnen

ze

Sluiten