Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( a43 )

ze bijna op deze fchoolen, niet leeren; want het is niet wel mogelijk, dat 'er in de fchoolen in groote fteden, waar fomtijds twee a drie honderd kinderen fchool gaan , door één of twee meesters, behoorlijk 'onderwijs gegeeven of toezicht op de kinderen kan gehouden worden ; en op zulk eene wijze worden de aalmoesfen , voor 't algemeen welzijn der maatfehappij , fchoon met een goed oogmerk , vruchteloos verfpild.

Om dit misbruik der aalmoesfen voor te komen, de vaders en moeders arbeid te bezorgen , de kinderen werkwaame zeden in te prenten en daar en boven in eenige kundigheeden te onderwijzen , was, mijns bedunkens, het beste middel, dat men het armengeld befteedde, om werkplaatfen aan te leggen , werkplaatfen waar alle armen en behoeftigen , ouden en jongen,ja, zelfs kreupelen en gebrekkigen, ieder na zijne vermogens , arbeiden konden, en voor hunnen arbeid geld, brood en klederen bekomen; daar door zou men beandwoordea aan de voorfchriften in de heilige bladeren, waarin de mensch gefchikt wordt om te arbeiden, en waar gezegd wordt: , in 't zweet uwes , aangezicht* zult gij uw brood eeten.' en waar nog den luiaart wordt toegevoegd: , ga tot de Mieren gij luiaart en wordt wijs.1 —- daar en boven zou men hier door de beste inrichting in de burgerlijke Maatfehappij bevorderen , waar in geen lid onnut mag weezen, maar ieder, hoe gering ook, mede moet werken ten

beste van 't geheel. Vraagt men , hoe

zullen wij dat aanleggen? wat zullen wij afbriceeren ? zo wi;ze ik hen tot den WdEerw'.

R Heer

Sluiten