Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C H6j

op te leiden en vóór te bereiden ter Ieezirrg en beoefening va„ die voorfchriften ter opvoeding; en deze weg is, vooraf 't onderwijs der jeugd te verbeteren.

Ik heb hier boven gezegd: dat, zoomen bij onze Christelijke armverzorgers, tot het ftichten van werkplaatfen voor de behoeftigen, geliefde over te gaan, men in de daar bij geplaatlte fchoolen, aan de kinderen zulke werkïf.°? tot P»jzen zoude kunnen uitdeelen , die dus de ouders in handen zouden komen; men zou de Spel-en Leesboekjens in de ichoolen zelve kunnen gebruiken en de VolksJiedjens uitdeelen om onder den arbeid, (waar onder de gemeene man, meesttijds zingt) te worden gezongen; — dus zouden ouders en kinderen, die nuttige werkjens, riet alleen zeer gemaklijk in handen krijgen , maar ook , al werkende en zingende, daar mede gemeenzaam worden en eene verbeterde zedekunde verkrijgen.

Om, ten aanzienen der onderwijzing in 't algemeen ter verbetering der goede en ter uitroeijing der kwaade zeden in den laagcn bur* gerkring in ons vaderland, met vrucht te kunnen voortwerken, dient men de hindernisfen uit den weg te ruimen , en vooraf de onderwijzers zelve te verbeteren.

Ik zal met de befchouvving dier onderwijzers beginnen:

In het groot en volkrijk Amfleldam, dat eene menigte van onderwijzers , anders gezegd l'choolmeesters , voor den gemeenen burgerfland, binnen zijne wallen heeft, waar van veelen en wél de meesten, zich zeiven tot dit beroep

heb-

Sluiten