Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fi De aankomst 'der

XIL tiieus, Markus en Lukas, die in den tekst

BEm?" van ecnc fc^aare> ccne groote fchaare, fpreeken (*).

De-

(*) Het is door verfcheiden Schrijvers onderzocht , ofmen met grond ftelr, dat, zo als gewoonlijkst gefcliied,' bij die bende, welke Judas nam, ook Romcinfche krijgsknechten zijn geweest. Men zie J. Ceemer Bibl. Hag.Clasf. 6 Fase. 2, p. 215 &c. J. de Lange Verv. op Toelub over Markus bl. 508 enz. Nederl. BrBr.. VIII. D. N. 2. bl 63 Mengelw.MERG der Akaderusche Verhandelino en VII. D. bl. 288. enz.

In 't bijzonder is daar omtrent zeer lezenswaardig een afzonderlijk O n d e r z oe k , hierover gefchreven door den zeer geleerden I leer A. Vembgiü?, gedrukt te Amfieldam bij H. Vieroot, waar in overtuigend wordt bewezen, dat er geen Romeinen onder te tellen zijn.

Dit gevoelen wordt met veele redenen geftaafd en de voornaamfte bedenkingen daar tegen opgelost.

Is er eene bedenking tegen deze gedachte te ontleenen uit de benoeming van bende a-Tteif» en Overjie over duizend lX'^'<:cfX0i' Üff*. XVIII: 3 en 12. De geleerde Schrijver toont vrij overreedend aan, dat <r?rs<£>« geenzins, ' bepaaldiïjk eene bende Krijgsknechten te kennen geeft, maar 'in *t gemeen eene menigte van menfehen, eene fcharc. en zo ■komt het volkomen overeen met het woord o'^Aor, dat door de drie andere Euangelisten gebruikt wordt. En wat -het woord whloLfxos betreft, dat kan hier geenOverJïc over duizend van de Romcinfche Krijgsknechten betekenen, die hier zeker niet tegenwoordig was, daar er bij de kruisfiging fechts een tK*TÓ¥r#g%t>s of'Hoofdman over honderd het

be-

Sluiten