Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$2 Judas verraderlijke Kus.

XIII« leeraar door den trouwloosten leerling verraden. denk." » Ongelukkige Judas , welke mond is ooit „ nader geweest aan Jefus lippen, dan de uwe ? — „ Maar welk hart verder van Hem, dan uwver„ raderlijk hart?"

Snoode Judas, hoe is 'tmogelijk, dat dit ijsfelijk ontwerp door u volvoerd is ?

Waer henen Judas ? keei", Bevleck uw' handen niet in 'tbloet van uwen Heer;

Wacht u des vromen leven,

Om geld ten roof te geven.

Dus redent uW gemoed: Doch ghij, van geldzucht blind, gllij ziet niet wat ghijdoef.

Ghij hoort naer geen geweten,

Maer loopt gelijk bezeten,

Tot dat vervloeckt beftaen. Daar komt het roovers rot, en booswicht, ghij voor aem

Gij komt met (laven, (toeken

En fakkels, aeugetrocken,

Als op een' dollen hond, En kust (dit was de leus) uw' Meester voor de» mond;

Dte op dien kus in handen

Strax valt van zijn vijanden.

O valfche Joabs kus! Verkoopt en levert ghij des menfchen Zoon aldus ?

Verkoopt ghij op dcez' wijze,

En tot zoo fnooden prijze,

Dat kostelijcke bloed -r Dat bloed, dat ons den zoen des Hemels koopen moet?

En kan dat zedig wezen »

Uw harte niet belezen?

Staei

Sluiten