Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

engeneezen. oi

i gewrocht der almagt: dit getuigt alle de ecu- xiv. i wen door, mijn Verlosser is God. — Ik eer- nB>Ri , ibiedige Hem als dien genen, die eene eeuwige gerechtigheid kon aanbrengen ; die daar toe alleen maar in Haat was, in wien ik derhalven • eene volkomene verlosfing vinde! ! Mijn Verlosfer is ook mijn fchitterend voorbeeld , door zijn gedrag worden de ftraalen van volmaakte heiligheid gefpreid!

Hoe volmaakt is Jefus beftaan! In hoe vecle gevallen kan ik daar niet onderricht uit opzamelen !

Jefus wil door geen onbehoorlijke middelen gered worden: liever wil Hij lijden, dan door

i zondige middelen uit den druk geraaken.

■iLeer daar uit, mijne ziel, als u rampen treffen, ij dat de opwellingen in uw hart, om door onbei tamelijke middelen uitkomst te zoeken , moe■j ten tegengegaan en overwonnen worden: ook als anderen u zulke middelen aanbieden, moet

■ gij daar van geen gebruik maaken, maar dezel-

■ ve edelmoedig afflaan, geef uwe zaaken over lp de hand van God, al moet het leed, dat u i| treft, voortduuren, of zelfs verergerd worden,

• lijd liever, fterf liever, dan dat gij zondigt.

i Jefus toont ook , dat zijn Koningrijk niet

• door geWeld moet verdedigd worden, dit wil i Jlij niet, zulke middelen keurt Hij af. ■

zijn,

Sluiten