Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En wordt van de zijnen verlaaten. 109

tb ik U gegenereerd (*); en wederom: Ik zal XV. hm zijn tot eenen Vader, ende Hij zal mij ijn tot eenen Zone (f) ; als ook : Hij zal lij noemen, Gij zijt mijn Vader , mijn God, 1 de rotsfteen mijnes heils (§); daar aan hield [ij zich, daar op verliet Hij zich volkomen.— )oor 't geloof gehoorzaamde Hij zijns Vaders dl, alles doende wat in de ganfche wet en de rophetcn gefchreven was, dat door de men:hen moest betracht worden, ja, daar door :erde Hij zelfs gehoorzaamheid uit het gene lij geleden heeft. ,— Door 't geloof werd Hij, nder allen fmaad, geduldig gemaakt, en verroeg alles met de volmaaktfte lijdzaamheid , n liet zich als een lam ter flachting leiden. — )oor 't geloof vertegenwoordigde Hij zich, olgens de fchriften, het hooge einde, waar tpe [ij dit alles onderging; Hij erkende daar door, at de Heer dus zijns volks ongerechtigheden p Hem deed aanlopen , dat Hij nu verdrukt 'ierd, om dat de ftraffe derzelve geëischt terd; zo wist Hij, dat Hij zijne ziel ten rand)en voor veelen moest geeven; Hij zag door geloof, dat dit eene zo heilzaame uitwerking

voor*

(*) Pf. ii: 7-

1 (f) 2 Sam. VU: 14. k%) Pf. LXXXIX: 27.

M %

Sluiten