Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

H4 De Heiland verantwoordt zich

XV. vijanden 'eens was, 'tgene hij toch zo zorgvul-i \, mm. diS zocht te verbergen.

Niet weinig doen zij de zaak, de goede zaaki i van Jefus, daar door nadeel aan; zij bragten ^ de vijanden in den waan, als of er waarlijk re- j. den van vluchten was , als of Jefus de aanvoe- ^ rer van eenen hoop muitelingen was, dien zij ^ nu niet langer konden bijftaan, van wien zij, als zij ondervraagd wierden, veele geheimen. t zouden moeten ontdekken, die Hem als fchuldig zouden doen kennen, en waar door zij,als; :' medeplichtigen, zich zeiven in gevaar zouden: j. brengen.

Het fchijnt waarlijk , dat hun vlucht Je-: fus vijanden aanleiding hebbe gegeeven , omj ^ een waakzaam oog te vestigen op 't gevolg vam s' Jefus: althans 't komt mij voor, dat daartoe j het verhaal van Markus dient, 't welke ons* bericht: dat een zeker Jongeling Hem volgde, hebbende een lijnwaat aangedaan over het naak'\\ ü [lijf], en de Jongelingen grepen hem. Ëmyi hy het lijnwaat verlatende, is naakt van bun%p, gevloden. 1'

Het naaste fchijnt mij toe, dat deze Jonge-PHng zich in of bij den hof Gethfemane ten bed-I de bevond, en een hoogfehatter van Jefus isjL geweest: dat hij, uit den flaap gewekt» flechtss]': ten linnen kiced hebbe aangefchootcn, en veF"|{j!

Qee-ft

Sluiten