Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

22| ClIRISTUS VAN GODSLASTERING

XX. dat het aan meer dan ééne bedenking onderhe*; beX vig is, of dit op den Mesfias ziet.

Ik.

den Richter van Israël met de roede zouden flaan,'er is geen i 't minfte bewijs dat hier aanleiding gegeeven wordt, oin t te denken, dat fommige uit de Jooden hunnen eigen Richter zouden flaatl;

't .Waaffchijnlijktte komt mij voor, dewij! in het iq1«,i vs. niet alleen de wegvoering naar 13abel, maar ook dei verlosfing daar uit reeds gefpeld is, dat wij hier tot lastere tijden gebragt worden , tot die, welke na de terug: komst uitBabel, tot op de komst van den Mesfias, verloopen zouden , in dien tijd zoude het Joodfche volk ia: veele gevallen overwinningen bchaalen, zo als ook gebeur:' de ten tijde der 1VI acch ab e 6'n.s en hunne opvolgers, doch zij zouden eindelijk moeten bukken, en de Richter van; Israël zou aan verfinaading worden overgegeeven,gelijk hum is overgekomen, toen de Romeinen, daar zij door onder-' linge twisten verdeeld waren , hen onder 't juk bragten,, verg. Josf. mus Antiq. Lib. XIV. Cap. VIII et XXVIIIJ

Evenwel zou God niet nalaaten , den Messias aam hun te befchikken, dit belooft de Profeet Hoofdft. V: n en daarom zou Hij zijn volk,het waare Israël,niet langer, aan die en dergelijke bezoekingen overgeeven , dan tot den tijd toe dat zij die baren zal, gebaard zal hebben. dit fchijnt blijkbaar het zelfde te wezen , als Jef. LIVj' i. en dus kan men dit vrij ongedrongen verftaan van dd Israeiitifche kerk, die door de prediking der Apostelen eene menigte der gceftdijke kinderen zou voortbrengen , zo Joo>: den als inzonderheid Heidenen , gelijk onze geleerdd Kanttekenaars op' dit vs. zeggen. Dan ontdek! men gemaklijk dat dit al? vs. geheel geene bedreiging, maai

eene

Sluiten