Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Petrus. 273

renocg vertegenwoordigen. Mijne gedachten xxn« /jedwelmenj hoe langer ik daar op peinze, zo nEN1£. 'reel te meer.- Ik weet niet waar over ik mij 1 neer moet verwonderen , of over het groote Iran Petrus misdrijf, of over het aanbiddelijke

ran Gods langmoedigheid, of over de onnai;aanbaare fmerte, die Jefus leed, door de herLaaide en vermeerderde zonde van Petrus?

Ik heb reeds niet drocffenis gezien , hoe !.waar de val van Petrus was, toen hij zijnen lieefter voor de eerfte maal verloochende; nu liioet ik dat alles mij wederom voor oogen fteljen, en de verzwaaringen, die zo aanmerklijk Ijich hier voordoen, daar bij voegen. ;|i Een Apostel van Jefus, een uitneemende 011ir er de Apostelen, aan wien Christus de fleutetëa .des hemelrijks had gegeeven , om die in hjjaen naam zijnen Medeapostelen te overhaniiigen, een Apostel, die niet Hechts, met alle j ijne medeleerlingen , in de verborgenheden

an 't koningrijk der hemelen onderwezen was , JÉar die boven dit nog met weinige zijner [hiedgezellen bevoorrecht was, om op Thabor •Ie ftraalen zijner Majefteit te zien fchitteren, j n den hemel zelf te hooren fpreeken , zulk , en Apostel verloochent niet flechts eenmaal \ijnen meefter, maar hij doet dit bij herhaaiitfg, hij houdt zijne leugenen ftaa'nde, hij ver-

I II. deel. S Öub-

Sluiten