Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NAAR BESCHULDIGING. 40I

sfen; geen veroordeeling kon een Heiden XXVIL |even, zonder de befchuldiging gehoord,^ mvvkeurig overwogen en haare gegrondheid gezien te hebben, dit zij den genen, die en naam van Christen draagt, ten fpoordag, it het tegendeel van zulk een bedrijf hem immer kan geweten worden. De zucht van Lus tot rechtvaardigheid draalt hier te duidijker door, daar er veele omftandigheden menliepen, die Hem hadden kunnen bewegen, m het goedvinden van der Joodfchen oudden ;chts te verneemen en 't zelve wel dra uitteaeren. Daar de menigte van Israëls oudften 1 den vroegen morgen dezen gevangenen tot [em geleidde, was 't zeer blijkbaar dat dit me zaak van veel belang voor hun was, die ij niet Ügtlijk zouden laaten glippen, dit kon [em, om in hunne gunst te blijven, waar aan [em veel gelegen lag, ligtlijk tot den dap geragt hebben , om zonder verhoor of flechts tet den fchijn daar van, eenen onaanzienlijken lan aan hunne begeerte overtegeeven ; daar ij kwam de vrees voor oproer, die er altijd •as, nu met verdubbelde kragt werken, wijl e feesttijd, door de menigte volks, die binnen iufalem was, de grootlte gevaren leverde, ok is 't vermoedelijk, dat het volk toen reeds oor 't rechthuis famenfchoolde. Evanwelniet-

II. DEEL. CC t«-

m

Sluiten