Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4ö8 Pilatus vraagt m Jooden

XXVII, van Christus, cn door het zelve te worden ge bink." reinigd van doode werken, om den leevendeii God te dienen.

Vervolgens ontdekke ik hier ook de list var 't menschlijk hart in 't volvoeren van boozé ontwerpen. Daar men eenmaal het kwaad! heeft voorgenomen, daar fchroomt men nimmei de allerverfoeilijkde middelen te gebruiken tei bereikinge van zijne oogmerken:1 de alleroni - gegrondde cn tevens allerboosaartigde beïchül digingcn worden dan met geweld doorgedre ven, de dem van 't recht wordt nict gehoord: de onfchuld nict verfchoond, de leugen fchaam teloos gebruikt, de laster ten top gevoerd, de waarfchouwingen verfmaad, en list of ge weid beurtelings , naar dat .eigenbelang hei vordert, zo lang te werk gedeld, tot dat he; onrecht over de gerechtigheid zegepraalt. 1 O hoe boos is het hart van den mensch! — Hoe vuil is de bron daar zulk een droom ui

vloeit! Dit waren niet alleen de Joodei

van dien tijd, die zo bedonden, maar onzleeftijd, ons volk doet den mensch ook vai zulk eene zijde kennen! — Waarlijk er i dan geen reden om aan die bijbeltaal te twijffo

len : * Het gedicht fel van 's menfchen hart i

ten allen dage boos *.

Doel

* Gen. VI: ff. en VIII: 21.

Sluiten