Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4^2 J&SUS, DB LEIÏRAAR DES. WAARHEID^

XXXj zo veel als „ 't is waarlijk zo gelijk gij zegtA

Daarbij is de Heiland niet weigerachtig, ora. tn eer Pilatus het vraagt, Mem nadere ophelde M ring te geeven. „ Hier toe ben» ik geboren K „ zegt Hij, en hier toe ben ik in de werelcy„ gekomen, op dat ik der waarheid getuige I „ nis geeven zoude." |f,

Jefus is daartoe gebooren , daartoe ondeiL de menfchen gekomen, f om getuigenis aal de waarheid te geeven. Welk eene goedheid^ van God, dat Hij dus voor de menfchen zorgj,,

de::ct

* Men vergelijke hier mede 't gene over 't antwoon ; des Heiland* a3a d:n Hoogpriester gezegd is, in di XiXie ÖvérrJènk. lïite Deel bladz. 193.

f 't Is niet ondoenlijk om die tweeërlei? fpreekwijzem fei hiel' toe ben ik gebooren, en hier toe ben ik in de werelj^ gekomen zo uitteleggen, dat ieder derzeWe iets bijzonder |.,

zou aanwijzen: maar is dit wel noodhaak!ijk? ] I

de verdubbeling d^r fpreelnv'jzen van dezelfde betekent P wel altijd eene noodelooze herhaaliug ? ftt«et men n\éVl veel eer de reden daar van zotken m 't gebruik der taai |j<] le? Althans men heeft, door tot eenen uitlegregel te i\eï fe; len, dat zulks een noodtioos herhaal zoude zijn, en mees L teriijk te bepaalen, dat men de GoJÜjke wijsheid van di B. Geest benadeelde, als hier aan geen geloof geflagen i" wierd, wonderlijke voortbrengfels geleverd., en daar aa fl den naam van verklaaringen gegeeven.

Sluiten