Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$\6 de onschuld van jesus,

xxxir. „ wacht moet houden, en u in alle uwe daa bishjL j' den en beoordeelingen beftuuren moet; laa „ niet alleen het bloed, maar ook de bezittini „ en de eer van uwe medemenfchen, zelfs ii „ 't allergeringfte, dierbaar bij u zijn. — Laa „ de deugd van eenen Romein u in de ooge; „ fchitteren , maar vooral laat bij u, dii „ Christus naam belijdt, de beginfels van hc „ Christendom in uwe harten geworteld zijni „ houdt zo uw gericht Gode, en leeft onde „ de befeffen , dat gij van alle uwe oordeel „ vellingen aan den richter van 'tgcheelalceni „ ontzettende rekenfchap te geeven hebt; laai „ toch het Christendom zegepraalen boven d ,, edelmoedigheid van eenen Heiden, die jesui „ niet kende, en van zijne lesfen niets wist; „ zoekt daar in jesus ook te verheerlijken! „ dat gij in gehoorzaamheid aan Hem, de o-e; „ rechtigheid oefient!

„Voornamelijk diene pilatus misdrij „ tot affchrik voor u , dm nimmer door I „ lesfen eener verkeerde daatkunde iets tq< 5, te geeven, dat niet met het firiktde reef „ overéénkomt; nimmer heeft de gerechtig „ tigheid haare belangen aan u toebetrouwj; „ om zich door uwe handen te laaten vermirj „ ken, om zich te fchikken naar 't gene he „ vuige belang of valfche daatkunde u inbJ

ze

Sluiten