Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

53o ■ Jesus Met Barrabas ter keuze

xxxiii. het wezenlijk nut van 't menschdom fteeds biiJ Over- yorderd, men zou toezien, om door eene ve t Handige en nauwkeurige toetdng van 't genie waar, billijk en voordcelig is, een gepast ijj feruik te maaken, met verwerping van alle gis woonten, die, hoe oud zij ook wezen moget■ ter ondermijning van rechtvaardigheid en I geluk der menfchen ftrekken kunnen. Dan ie; hoe vreemd zou zulk een verfchijnfel ond * 't menschdom zijn , hoe weinig is dit algemeefei

te wachten! ■ Vooröordeelen, kwaade |l

woonten , booze driften , eigenbaatige inzifj ten, gebrek aan doorzicht en bijgeloovige vele kleefdheid, beheerfchen de ftervelingen m >0 zoveel kragt, dat de Hem derreden nil wordt gehoord , en de uitfpraaken van dd ,e

Godsdienst gedoofd worden. Hoezall0(

menschdom eens wijs worden, en in den fpi u gel der Gefchiedenisfen zijne dwaasheid me i ken ? — Wanneer de kennis en de liefde t Gods geboden, meer algemeen verfpreid < ' kragtiger werkzaam wierden, danzou men w d dra deze duisternis voor 't licht zien vli

|a

den , en de weldaadige invloed van dezeh i bij de menfchen openbaar zien worden. i

Doch keere ik met mijne befchouwing, t het verhaal der euangelisten. Mark. zeg defchars riep uit, en begon te begeeren, [dat i

d

Sluiten