Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

62o Jesus gegeesseld en bespot.

xxxvi. doen vallen, Hij lijdt gewillig! Hij lijdt zachtdenk moedig! Hier zie ik eenen lijder, die Moses;: in zachtmoedigheid onberekenbaar te boven: gaat. .— Wie onder de ftervelingen zou zulk; een leed, op zo eene wijze verduuren! Wie: zou nu zwijgen, zo als Jefus zweeg!

Met welk eene befchaamdheid moet ik bij 't! befchouwen , van dit gedeelte van Jefus lij- ■ den, en van zijn gedrag daaronder, op mij]

zelve zien. Jefus werd befchimpt als;

een eerzuchtigen, fchoon Hij't niet was, maar: ik ben dat dikwerf; glorie bij menfchen te heb-• ben, voor iets van eenig aanbelang aangezien i te worden, is mij dikwerf geheel niet onverfchil- ■ lig: mijne ijdelheid, mijne eerzucht en drift,. om iets groots te zijn, verdient te recht eene doorne kroon en fcepter van eenen rietftok , ik ben waardig door 't mislukken mijner in- • zichten befchimpt en ten toon gefteld te worden. O dat het befef mijner dwaasheid en

veelvuldige fchuld mij waarlijk ootmoedig maakte! mij gereed deed zijn, om allen fmaad met onderwerping aan Gods beftier, ter mijner verbetering volvaardig op mij teneemen! —Maar helaas! hoe verre is 't met mij daarvan af, ééne kleene mishandeling, één onaangenaam ge- ' zicht, één woord gefprooken tegen mijn zin, : ja het zwijgen zelfs, daar ik wilde gefproken

heb-

Sluiten