Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

64+ Jesus in spotklederen

XXXVII. 0 ik wiI n*let aIleen voor mij ^cïve op dien Over- mensch zien, maar konde ik het doen, ik riep geheel de wereld famen!

O alle mijne medezondaars, welke ik met mijne ftem bereiken kan: ziet! ziet tog dien

mensch. Ei bezichtigt Hem van nabij; aan-

fchouwtgijlieden Hem, die in de zonde leefc, de wereld tot uw paradijs fielt, de dégelijkfche weelde uw vermaak acht, en niets anders dan de voldoening uwer lusten zoekt, ziet hier hoe de zonden zijn geboet, wat'zij aan Jefus gekost hebben, hoe bitter Hij heeft moe. ten lijden, en wat gij te wachten hebt, als gij, met verfmaading van zijne liefde op den weg des verderfs wilt voortgaan!

Ziet gij, die in pracht en kledertooi uw fchijngeluk fielt , Jefus van zijne klederen ontdaan, met een fpotgewaad omhangen, ziet gij hier de dwaasheid der klederpracht, Jefus wilde, om der zondaaren wille , zich voor dien fmaad en dit leed blootftellen, zult gij u dan dwaaslijk ontgaan in de klederen, die flechts verwijtingen uwer zonden, en bedekfels uwer fchande zijn ?

Ziet den mensch, gij die in onzinnige wereldvreugde al fchaterende voortgaat, en de eene blijdfchap na de andere zoekt, en u inbeeldt, de dag van morgen zal heuchlijker

zijn

Sluiten