Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6/6 Jesus tot het kruis gedoemd».

XXXIX. omtrent uitvoerig onderzoek te doen. * Mi] Over- js het waarfchijnlijkfte, dat deze Gerichtsplaatfe met verre van den Tempel gelegen was, wijl Josefus van zulk een Litho<flr-otos, als daar gelegen,gewag maakt f. — Dan waartoe doet de Euangelist zulk eene breede plaatsvermel- • ding ? Mij dunkt het is om dit belangvolle : ftuk, de openlijke, de richterlijke veroordee- ■ ling van Jefus, overreedend te doen kennen, , dit is toch een fluk, waarin 't geloof zo veel! ftof van Godgeheiligde befpiegeling, zo veel I fterkte, zo veel troost vindt!

Doch ik moet, eer ik dit nader bezichtige,, de tijdsbepaaling hier gemeld: 't was de voorherei' ■ ding des Pafcha,en omtrent de zesde uure, opfporen,, hoe is dit te verftaan ? Uit alles wat ik daarover ; las, is mij tot nog toe het verkieslijkfte, dat I deze tijdsbepaaling moet betreklijk gemaakt I worden tot den tijd, wanneer de voorbereiding ; van het Pafcha begon; dat was omtrent de zesde uure,of als het bij ons middag is,ten twaalf.i uuren; dan ontdekke ik ligtlijk , waarom hef eene en't andere hier gemeld wordt, 't was1

na-

* Conf. Wolffius, Lampe, Ikeüius , Tom 1» Dist XIV.

| Vid de Bell. L. VII. Cap. VIL en vergelijk Schutte, H. Jaarboeken.

Sluiten