Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jesus tot het kruis gedoemd. 677

namelijk om aantewijzen, dat 'er voor Pilatus JXXIX. geen toeven was, hij moest zonder morrenDENK> de zaak ten einde brengen. *

Toen

* Wie zal ons uit den doolhof van verwarring redden, waarin wij hier geraaken, als wij deze bepaaling van den tijd vergelijken, met het gene de Euangelist Markus heeft, Hoofdfi. XV: 25. En het was de derde uure, en zij kruifigden hem? Dat alles optetellen en te beoordeelen, wat men desaangaande bij Beza , Gerhabdüs , Grotius , Heinsius, Ltghtfoot, Clericus ,Bijn/eus, Deilingius, Wolfius , Heumann en veele anderen over dit ftuk vindt, zou mij te wijd heenen voeren.

Ik zeg daarom alleenlijk, dat mij de leezing van den tekst van Johannes,zo als wij die nu hebben, als echt voorkomt, en men dus niet moet leezen de derde uure, dit is door Millius in N. T. ad Mark. XV: 25. et Joh. XIX: 14, als ook in Prolog. 73i overtuigend getoond.

De gemaklijkfte weg om,dit te vereffenen was wel, als men ftelde dat Johannes, de oude Romeinfche uurtellir.g, maar Markus de gewoone Joodfche uurtelling gevolgd hebbe: doch hiertegen zijn door den voortreflïjken Schutte zulke gewigtige bedenkingen ingebragt, dat men bij 't bedachtzaam overweegen derzelve niet ligtlijk daarin zal

berusten. . ... „ ,

Tot hiertoe is mij derhalven het waarfchijnhtktte, het gene ik boven in de Overdenking gevolgd hebbe, welke opvatting, volgens 't bericht van Wolffhis, eerst is voorgefteld door P. Bauldri, en nu onlangs nader opgehelderd en geftaafd, door de keurige pen van Schutte in de //. Jaarboeken, II Ded, bladz. 325 tot 33». en^HI

Sluiten