Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

702 Jesus uitgeleid en Simon

Xl. Sijnagoge *; of hij een gebooren Jood , dan Over- een Joodegenoot ware, is ook niet wel te beEENK' paaien , het laatfte meent men te mogen befluiten, om dat zijne Zoons geen Joodfche naamen droegen. Zij worden Alexander en Rufu« genoemd,- buiten twijffel zijn deze naamen hier gefpeld, om dat die menfchen,in dien tijd, bij 't Christendom bekend waren : men leest van eenen Alexander die teEfefen, en van eenen Rufus die te Romen was, f maar 't is van allen grond ontbloot, zo niet geheel onwaarschijnlijk, om dezen voor die Zoons van Simon te houden. — 't Is meer gegrond om te denken, dat deze Vader, en zijne beide Zoons, aanhangelingen van Jefus waren , althans hunne naamen worden hier op zulk eene wijze vermeld,dat men reden heeft f om te denken, dat dezelven tot de rolle der Christenen behooren.

En wat gebeurde er met dezen man ? Zij dwongen Hem, dat Hij zijn kruis droege. 't Woord, hier gebruikt bij Matth. en Mark. geeft te kennen, iemand, zonder zijne toeftemming te Vraagen, met bedreiging of geweld tot iets te

nood-;

• Hand. VI: 9.

\ Hand. XIX: 33 en Rom. XVI: 13.

Sluiten