Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 13 )

«ene gladde keel of flerke item heeft, dan ombueekt het doorgaands niet aan lieden , die de ouderen raaden, hem tot eenen meester te maaken, men laat hem één of twee jaar langer dan de gewoone tijd, ter lchool gaan: hier leert hij fraaije letters maaken , doch verfpilt zijnen meesten tijd, om de handigheid te bekoomen, van, door trekken en krullen, zijne fchriften zeldzaam te kunnen verfieren; fhier in toch wordt de voornaame kunst van een en meester dikwerf gereken dte beftaan !) hij leert ook een weinig cijfferen: en hoewel flegts 18 jaaren oud, fchat hij zich tot dezen post bekwaam, — en folliciteert allerwegen: — fraaije, met allerlei kunstjens vervaardigde fchriften, een fterke Item, ziet daar hec gene hem fpoedig, in de denkbeelden van dezen of genen verkiezer, tot eenen kundigen meester maakt: dit zijnze die vervolgends hunnen zoon, en anderen, tot dit ampt opleiden. — In het aanftellen van meesters, moet gewis meer gezien worden op hun gedrag, en de noodige kundigheid , om dat der jeugd te regelen, als wel op bekwaamheid in het fchrijven en pfalmzingen, want dat deze, hoewel zeer noodige kunlten, minder invloed hebben op het geluk des volks, als wel de befchaaving der zeden, is buiten tegenfpraak, — en het is toch zeldzaam, dat een meester, wegens zijne gefchiktheid tot dit laatfie, vermaard wordt!

Maar hoe worden deeze gebreken het best verholpen ? Men moet naar middelen omzien die te wege brengen, dat zulks meer algemeen besreepen wordt; de meesters moeten door kundige mannen enderzogt worden: de tractementen, of hetinkoomen, voor dit werk ,

moe.

Sluiten