Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het Opperwezen , onze verpligfing aan Hem, moet tot gevolg hebben, het betrachten van deplig:en, die op onze naasten betrekking hebben; — en dit zijn die gezellige deugden, die tot heil der Maatfchappij onontbeerlijk zijn. — Een 1'choolboekjen, waar in deze deugden beknoptelijk genoemd, oml'chreeven, en door een wel uitgeköoozen verhaal, bij iedere deugd of tegengeltelde ondeugd, aan de kinderen.klaat worden voorgefteld , is hier toe van veel dienst; zulk een werkjen diende in een aangenaame ge. leidelijken trant, na de vatbaarheid der jeugd, opgebeld, en vooreen geringen prijs verkrijgbaar te zijn. — En aan zulke werkjens, voor de jeugd gefchreeven, die den eenen min, den anderen meer, hier aan voldoen, is thands geen gebiek; een meester behoort de kundigheid te bezitten, om er eene uit te kiezen; dit boekjen is voor d^fe, en weder een ander, voor gene fchool, hJF gevoeglijkst: ik^maatig mij geen genoegzaam' gezag aan, om *tt hier eeii register van te geeven; — zoekt iemand voor weinig geld, eene verzaamePJrg van werkjens, voor hein zelveti, en ook hier toe, voor de jeugd gefchikt, wij vleijen ons, dat deze Maatfchappij hem daar toe reeds gelegenheid verleent en verder zal verkenen.

§•

Tn zulk een werkjen moet de meester op eenen gezetten*"tijd in zijne fchool onderwijzen; bij'kleine nfdeelingen kan hij het de kinde« ren buiten het boek doen opzeggen ; zich fchikkende na hunne vatbaarheid en jaaren, en liever weinig in eens, dan te veel gelijk afdoen; het komt in dezen 'er <p aan dat men door B a ©»■>-

Sluiten