Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 26 )

worden: dit is het allervoornaamfte; de kin? deren moeten niet alleen den weg kennen 8 maar dien ook leeren bewandelen: dit mag men wel bijzonder noemen, de kinderen tot gezel? Hge deugden op de leiden: hier komt voornaamlijk te pas, dat een meester van zijne fchoolieren hoog geacht worde , en hun onbepaald vertrouwen bezitte , zonder dit zal hij hier in niet veel vorderen, — geftrengheeden kunnen hier toe niet gebruikt worden; zijn voorbeeld, zijne vaderlijke onderrichtingen, zijne kundigheid en beleid, om in te dringen , in de zielen zijner leerlingen, zullen hier alles moeten afdoen. — Hij moet de daaden der kinderen, zo wel goede als kwaade rechtvaardig en met liefde beoordeelen; doch de laatfle maar enkele keeren geheel openlijk, — De verfchillen tusfchen de kinderen , geeven hem mede overvloedige gelegenheeden om hen , door wel gewoge uitfpraaken, op te leiden tot rechtvaardig beoordeelen. — Wordt 'er eene goede en prijsfelijke daad, door eenen fchoc? lier verrigt, men brenge den zeiven onder het oog, dat men heeft opgemerkt, wat hij gedaan heeft, geeve hem een vereerend blijk van goedkeuring, prijze deze daad anderen ter navolgimie aan, en paare zulks met het verhaalen van foortgelijke gebeurenisfen ; met aan te tonnen, wat gevolgen de goede daaden hebben: gewis, wanneer men dit met aangenaamheid weet te behandelen , zo zal een enkel geval, eenen gewensctitettindruk bij de kindederen te wege brengen : — men moet hun zoeken bevatbaar te maaken , dat de deugd om heure eigene fchoonheid verdient bemind te worden; dat het betrachten van gezellige

deug-

Sluiten