Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 3ö )

veer in de handen van veelcn; geduurig den kinderen voor te preêken , hoe fraai het is anderen te overtreffen, enz. dit heet jonge harten niet voor het goede, maar voor den roem enz. gevoelig maaken; een waarlijk ongelukkig middel, het geen den hoogmoed baart en voedt: — men moet jonge harten aanprikkelen, om alk-s op de loffelijkfte en volmaaktlte wijze te doen; doch niet met oogmerk om anderen te overtreffen, dezelve beneeden zich te laaten, maar op dat zij daar door Gods welbchaagen en de liefde der braaven mogen verdienen. Dat men dan wel het hart der jeugd tot eerzucht aanfpoore; maar zich teffens wagte voor dezen gevaarlijken klip. Ik wijze op gellert. (*>

§• ai.

De kinderen zijn dikwijls zeer verkwistende, hier gait onachtzaamheid mede gepaart; dit rs een gebrek dat de meester moet trachten te beteugelen; hij moet toezicht houden, dat 'er geene onnoodige uitgaaven in of omtrent het fchool plaats hebben , dat de kinderen hunne boeken met behoedzaamheid gebruiken , dat zij leeren hun fchrijTtiereedfch.ip in de nettte orde te houden ; —- dit gebrek heeft meer invloed op hunne deugdzaamheid , dan men doorgaands denkt ; de verkwisting en onachtzaamheid, in de kindsheid aangeleerd, zijn befroettelijke ondeugden, voor den jongeling ge*' vaarlijk „ en voor den man hoogst ongelukkig. Men moet hen gewennen weinige behoeften te hebben; dit maakt hen gefchikt om de wegen Van voor- en tegenfpoed met een eenpaarig gemoed te bewandelen. De dagelijkfche ge-

woo-

(*) Zedelesffn, p. 533. en völgendei

Sluiten