Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 44 )

zulke fchoolen verlangt, die uit een gemengde» hoop kinderen, van verfchillenden rang en aart, beftaan; terwijl men egter zijn voordragt zodanig kan en moet inrigten , dat zij voor allerlei fchoolen, van welke natuur ook, zowel voor zulke, waar in alleen aanzienelijke kinderen , als voor zulke , waar in alleen kinderen uit den laageren burgerkring onderweezen en, in zekeren zin, opgevoed worden, nuttig kan weezen.

Misfchien is de onzeekerheid, welke, ten dezen aanzien, de regte bedoeling der Maatfchappije ware, en het vooruitzicht , of de ondervinding van de moeilijkheid, welke in dit geval aan eene gemeenzaame en alleenlijk voor den gemeenen man ingerigte fchrijfwijze, natuurlijk gehecht is, misfchien is deze oorzaak geweest , dat de opgehangen prijsftof niet eerer

is behandeld geworden. Doch, hoe dit

zij, de vraag, door de Maatfchappij gedaan, fchijnt mij te belangrijk, te gewigtig, om geheel onbeandwoord te bli jven ; en daarom waag ik het, eenige, zoo ik mij niet bedriege, tot het voorgeftelde onderwerp behoorende, bedenkingen , ter neder te ftellen.

Het is eene zeer bekende zaak, dat'er veeIe woorden zijn, welken, na de gefreldheid der zaaken, waartoe zij gebruikt worden, zeer verfchillende betekenisfen hebben. Tot deze woorden behoort, ongetwijfeld, ook het woord deugd of deugden , dat niet zelden als een eigenfchap van niet vrije fchepfelen gebezigd wordt, fchoon het, in eenen eigenlijken zin, alleen op vrije wezens betrekking heeft en derzelver inwendige zedelijke goede gefteldheid aanduidt.

Dit

Sluiten