Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 59 )

wanneer zij door verftandige kindervrienden vervaardigd en gebruikt worden.

Bij deze gelegenheid moet ik eenen hartelijken wensch uiten, welke waarfchijnhjk, zo als honderd andere, enkel een wensch blijven zal:

. Het ware namelijk zeer te wenfchen ,

dat in ieder land een bijzondere Opvoeding, maatfchappij ge'dicht wierde, om m t gemeenfchaplijke kragten voor de behoeften der jeugd, en in her bijzonder voor die eener goede zedelijke vorming van dezelve te zorgen. De Medeleden van zulk een Maatfchappij moesten niet alleen verltandige en weldenkende mannen zijn , maar zij moesten ook een goed doorzicht hebben in de manier, waarop kinderen het natuurlijkst, en derhalven het best, behandeld worden. Het moest hun voornaamst oogmerk zijn, zowel boeken, behelpende weetenfehappeu , als zedekuimige fchriften , tot ge. bruik in de fchoolen , te vervaardigen. Van zulke mannen konde men dan goede en nuttige gebeden voor kinderen verwa.chten , welker noodzaakelijkheid ik reeds getoond heb. Ook zouden zij zulke goede zedelijke liederen kunnen famenrtellen, welker reg e gebruik op de gezellige deugden geeuen gering-n invioed zoude hebben* bijzonder, wanneer de daarin vervatte onderwerpen goed, dat is, op eene ligte en aangenaame wijze behandeld wierdeu. Tot zodanige onderwerpen reken ik bij voorbeeld een lied, behelzende de vriendfehap, dankbaarheid , te vredenhcid of vergenoegdheid., vrolijkheid, vredelievendheid, het geluk des gezelhgen levens, enz. enz.

Geen minder nut zou men van zulke kinderfchouwfpelen mogen verwachten, welke met

bij-

Sluiten