Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 64 )

beste gevolgen van hunne opvoeding kunnen belooven, wanneer zij de kunst wel verftalï van deze kiem, dit beginfel, niet a iLToDte' Wekken maar bet zelve ook op eeï^ tot hun oogmerk dienft.ge wijze aantewendenDiIS. fte gelchiedt dan, wanneer liefde en eer £ grondllag van de inrigting en uitdeeling derhe! looningen en ftraffen worden. fin„!^L is deze inrigting enuitdeeling mogehïke•en ln J zaakelijker, dan in eene o?enSa% ffchoole al-" Z\7uT ^]i"S van kinderen welker verfcheidenheid van character voor den leer meester een middel moet worden om d l , voorbeeld der flegten , hu^ die b«e?zi£'den lust tot gehjke gebreken te benemen" en don'rS voorbeeld der braaven, deflegten tè verbïere" Ik geloof niet, dat eene inrigting b«ej en fch.e ijker het eigenlijk bedoelde8 oogmerk kaS bereiken, dan die , waarbij me„ een gfZlsfrs? of-tafel van verdienftcn ,gebruik, welke hef r on *igt op de zeden der kinderen, en derhalSfr.' ook natuurlijk op gezellige deugde.' heeft Dan eer ik eene korte befchrijving daarvan rnafke ' moet ik een punt aanroeren, dat mii ■ toefchijnt fchoon mij ookVne feSofSSJ Zij, m weike zelfs eens daaraan gedag wordr Ik ge*oof, naamehjk, dat geen leermee^ met recht beloonen of ftraffei!1 kan ten 2 de daaden , welken be oond of eeftrafd Jt K worden, met ftellige wetten overSmme?3 ' ftrijden. Men heeft, wel is waar?voTïof wasfen menfehen , misfchien , te ved ftelTw wetten, doch daartegen, in openbaare fSj! len, voor kinderen, over het geheel geene" zo dat dezen, in zekere gevallen^ wel of kwa lijk kunnen handelen, zonder het 7e wceten,

voor

Sluiten