Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 3 )

«dtairig nederkomen ? — Het algemeene antwoord zal dan voorzeeker zijn : om auj de natuurliike bezwaaren dezes levens zo ligt te maaken als mogelijk is, en om gelukkig te leeven.

Is het dan de algemeene wensch van alle menfehen gelukkig te mogen zijn,—is dat het groote doelwit, hetwelk zij allen even zeer wenfehen te bereiken, waarop zij gefiadig denken , en waartoe zij alles in het werk ftellen 2 — wie zou dan nu niet meenen, op goede gronden te mogen onderflellen, dat 'ér maar zeer weinige menfehen zijn moesten, die niet gelukkig leefden : die weinigen alleen uitgezonderd, die een ongezond hghaam hebben , of die, door buitengemeen ongelukkiee toevallen, of door onvoorziene te leurftelhngen, ongelukkig#belet worden ,werklijk gelukkig te kunnen zijn. .

Dit voorzeeker zoude men meenen, indien de ondervinding niet het tegendeel_ leerde. Hoe veele menfehen ontmoet men niet, die, naar het uiterlijk aanzien, alle redenen hebben, om zig gelukkig te mogen noemen, en die het evenwel niet zijn; — die, gezond en fterk zijnde', en aan de noodwendig- en gerieflijkheden des levens, geen gebrek niet alléén, maar zelfs overvloed hebbende, nogthan'ds geduurig klaagen, en op den keeper befchouwd, niets minder dan gelukkig zijn.

Andermaal wil ik mij hier beroepen, op het eigen getuigenis van veelen ruimer ieezeren , die gezond ziju , en van hun ■handwerk of van hunne reeringeir en handïeeringen, een nrdentlijk beftaan henben: zegt Ai «Wj

Sluiten