Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(70

EERSTE AFDEELING.

Waarin onckrzogt wordt, wanneer de mensch hS% aarde tan gezegd worden waaraf r gelukkig te zijn.

Voordat ik den regten weg, langs welken men V gelukkig kan worden, aanwnze, en het eeniiTe waare middel aan de hand geeve, waardoof men-aan de ingefchapen «jpog tot Gem, eenia en alleen op de allerbeste wijze kan voldoen, behoor, ik hier eerst eens te vraagen, of men dat gene, waarnaar men I n' onwederflaanbaaven trek bij zig zelven <xevoelt, en het welk men geluk noemt, wel ko kenne? Want zonder de zaak zelve, zonder het voorwerp zijner begeerte regt te kennen, kan men de waare wegen en middelen, ter verkijginge van het zelve, niet wel met ffenoeezaaine zeekerheid nafpooren.

Aan eene behoorlijke beantwoording der voorgeftelde vraage, is waarlijk zeer. vee gelegen; dewijl het droevig lot van met weinigen onzer n edemenfchen allerduidelijkst doe lien, dat zij, omtrent het waaragug geluk van dit leven,'volftrekt kwalijk onderng..waren; doordien zij, ter bereiking van hun gewaand geluk, zodanige wegen hebben ingeflaeen, op welken zij zig, van het waaragtig geluk,noodwendig ïleeds meer en meer moesten verwijderen: het welk zi] dan ook eindeA 4 "Jk»

Sluiten