Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C « )

verrigt, of wanneer hij zig in het aangenaam |ezelfcbap van braave en deugdzaame vrienden vermaakt, wie gevoelt dan niet, in zijn binnenfte, een aangenaame ftilte, waardoor hij, vrij van zorgen , wroegingen of heimelijke verwijten, eene inwendige weltevredenheid fmaakt, welker voortduuring hij, indien ze mogelijk ware, hartelijk zoude wenfcben: in diervoegen dat hij voorzeeker met den allerrijkften, die deze inwendige gerustheid des gemoeds niet bezit, nimmer van ftaat zoude willen ruilen. „ Een vergenoegd hart, zegt daarom ook de wijze Koning salomon, maakt het leven aangenaam, en de wijze Zoon van Syrach : een vergenoegd hart is het leven des menfehen.

Van deze aangenaame ftilte, of van deze genoeglijke weltevredenheid des gemoeds t zonder welke men niet gelukkig kan zijn , moet men zig evenwel geen al te b.uitenfpoorig denkbeeld vormen, als of deze nimmer, op eenigerbande wijze , moest geftoord of afgebroken worden, om waaragtig gelukkig te zijn. Hoe zeldzaamer voorzeeker deze tusfehenpoozingen zijn, hoe gelukkiger de mensch is; maar eene volftrtkt onophoudelijke voortduuring van dezelve, zonder door deze of gene onaangenaame gebeurtenisfen of ontmoetingen afgebroken te worden , zulk esn genoegen, zulk eene wel te vredenheid, k m men hier op deze tegenwoordige waereld niet verwagten; zulk een genoegen is, en met de natuurlijke geaartheid van den mensch, en met de natuur der plaatfe, waar wij ons

hier

Sluiten