Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C *9 )

de Rijke, zo wel als de daghuurer, in de natuurlijke bezwaaren en onheilen, welken in eene iedere huishouding, in de eene meer, in de andere minder, nogthands overal plaats hebben: want 'er is geen huis, of het heep zijn kruis. ..

De riikfle vader is, als een regt geaart vader, fteeds bedagt, om ook rijke kinderen naa te laaten; dit drijft hem, na zijnen daat en na zijne omdandigheden, tot eene behoorlijke fpaarzaamheid aan, en noopt hem , zig aan het beltuur zijner zaaken, zeer veel gelegen te laaten liggen. Nopens de opvoeding zijner kinderen, kan hij, als een braaf vader, niet onverfchillig zijn: de zorgen , omtrent hun wel of kwalijk gedrag, drukken _ hem even zwaar op het hart, als zij den geringden daghuurer, en braaven handwerksman geduung op 't harte liggen. Het denkbeeld, dat alle zijne aangewende poogingen, om van zijne kinderen braave menfehen en goede Christenen te maaken, weliigt zouden kunnen mislukken, doet hem beeven , en verwekt hern menigmaal niet weinig bekommering: vooral wanneer hij bedenkt , dat hij zijnen kinderen door den dóód weliigt te vroeg zoude kunnen ontrukt worden, die dan hunnen geleider, getrouwden vriend en besten raadgeever verlooren, en van wegens hun groot geld en goed, aan des te meer verleidingen, en aan menigvuldigere verzoekingen blootgedeld zouden zijn , dan of zij zig in de noodzaakehjkheid bevonden, door vlijt en naardigheid een eerlijk beftaan te zoeken. En eindelijk, gelukt hem zijne oovoeding, gedraagen zijne 1 kin*

Sluiten