Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 34)

dit ft uk niet! Tienmaal op één dag wordt het befchouwd , en met vermaak gepreezen ;

maar, hoe lang duurt deze vreugde? ■

AHengskens wordt men met het zelve gemeenzaatner, men heeft het, aan alle kanten, en door en door bezien; het nieuwtjen is 'er af, en eindelijk gaat men het honderd maal voorbij , zonder 'er eens het oog naar te wenden.

Of (tel eens, wanneer men, op eene fraaije en welaangelegde buitenplaats, voor de eerlte keer, of maar eens enkel komt; ó! hoe lief en bekoorlijk vindt men alles; het hart verheft zig in den- boezem., en men denkt bij zig zeiven , welk een gelukkig man moet wel de eigenaar van zulk eene fchoone buitenplaats zijn, die alle deze bevalligheden, als

zijn eigendom befchouwt! ■ ■ De bezitter

van deze buitenplaais kan zeer wel een gelukkig 'man zijn, maar juist niet, omdat hij zu!k eene (choone buitenplaats heeft; doch wanneer 's mans geluk hierin alléén gelegen ware, dan voorwaar zoude hij weinig gelukkiger zijn, dan elk bezitter van een gewoonen burger tuin; doordien hij, door den tijd, aan alle die fchoonheden zodanig gewoon wordt, dat hij alles , gelijk wij zo even aanmerkten, eindelijk, zoo niet geheel onverfchillig, ten mi liften ongevoelig voorbijgaat. Dit is eene natuurlijke'uitwerking van de gewoonte; en wanneer men dit nu toepast op de pragtige huizen , op de kostelijke klederen , met cén woord, op den geheelen uitwendigen■ zivier, en fchitterende pragt der Rijken en G-rooten dezer, waereld, dan denk ik, zal men

niet

Sluiten