Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(46)

en, goede God! wat zal het deel hunner onfterflijke zielen zijn, in het andere leven, in de Eeuwigheid ? De regtvaardige ftraffe , hen hier door den waereidlijken Regrer aangedaan , was verfchriklijk en fmertelijk; maar hoe zullen zij, op den jongden dag, door den Eeuwigen Rechter worden ontvangen? — dit denkbeeld is verfchriklijk ! — Dnch laat ons hieromtrent niet voorbanrig, noch vermeetel oordeelen, en op het rechterampt des Feuwigen niet oneerbiedig inbreuk doen. Een ieder fpiegele zig veel eer aan het rampzalig lot dezer ongelukkigen, en hun vooibeeld moge een iegelijk tot eene ernflige waarfchuwing dienen, om ter bevrediginge zijner ingefchapen begeerte naar geluk", andere wegen inteflaan, en geheel andere middelen in 'bet werk te ftellen, dan zij gedaan hebben , die zig, door de» fchitterenden glans van het goud, zodanig hebben laaten verblinden, dat zij, eer en pligt vergeetende, zig zeiven, gelijk wij getoond hebben, in plaatfe van gelukkig, geheel ongelukkig hebben gemaakt.

VIER-

Sluiten