Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 53 )

beid der aardrche dingen niet? Wie weet nie% aan hoe veele onaangenaame ontmoetingen, wij nienfcben zelve, en alle onze aardfche dingen , onderworpen zijn? Heden kan men nog in zc^r goede tijdelijke omdandigheden gezeten zijn, en morgen kan men zig fomwijlen van alle zijne bezittingen jammerlijk beroofd zien; heden kan men nog gezond en frisch zijn , zo dat men volkomen in daat is , om voor zig zeiven en den zijnen, het noodiga levensonderhoud, rijkelijk te kunnen verdie. nen, en morgen kan het zijn, dat men zig niet wel gevoele en van tijd tot tijd llimmer worde: zo zelfs, dat men, een fukkelend leven leidende, geene kragten genoeg hebbe, om zig zeiven "en zijn huisgezin te kunnen geneeren. Aan deze en dergelijke onaangenaame toevallen en ontmoetingen zijn wij menfehen, zonder enderfcheid, hier in deze waereld blootgefteld, ook de aller braafden en dengdzaamdeu; want hier is de regte daat van belooning en draf niet, en God kastijdt menigwerf hem dien hij lief heeft, en geesfeit eenen lege lijken zoon dien hij aanneemt. Maar nu vergelijke men eens, onbevooroordeeld , den daat des deugdzaamen, met dien des goddeloozen, bij zodanige ongelukkige ontmoetingen; 6! hoe zeer verfchillen dezelven van elkander.

Rampen en wederwaardigheden , zijn voor een ieder, ook voor den vroomden en deugdzaamften, altoos onaangenaame ontmoetingen, die zijn hart bedroeven; dit is natuurlijk: maar hoe geweldig de Deugd zaame door dezclven ook getroffen worde, nooit wordt hij D 3 over-

Sluiten