Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 7- )

ve in treeden, zullen wij, voor de hooge vierfehaar van eenen Rechtvaardigen en Heiligen Rechter, die van God zelve daartoe verordend is, ons gedrag en levenswandel moeten verantwoorden. Geene verontfchuldigingen zullen ons daar 'ms kunnen helpen, — geene toegeeflijkheid, welke met het Itrengife recht ftrijdig is, mag men ooit in dit heilig Gerechthof verwagten : hier zal het alleen aankomen op de deugdzaamheid der menfehen, op hunnen ijver, en goedwilligheid, welken zij hier in dit leven gehad en betoond hebben, om van tijd tot tijd, al braaver en deugdzaamer te worden. Hier zullen de deugdzaamen , en ondeugenden , naauwkeurig onderzogt, en van elkander afgezonderd worden; dezen ter flinker, en genen ter rechterhand des grooten Rechters der waereld ftaande, zullen de ondeugenden alsdan, onder het gevoel der ijsfel jklte aandoeningen, en der hevigfte wroegingen , met groote fchaamte, fidderend en beevend, hun fchrikwekkend vonnis verneemen ; het zal zijn , — paat weg— gaat 'weg gij onbedagtzaamen, die den tijd der genade ligtvaardig hebt ver-

fpiid, verwijdert u van hier, gij ondavk-

baaren en ondeugenden; gevoelt nu regt , de ijsfelijkjle wroegingen , in heur volle kracht, ah de reglmaatige jlraf mver liglvaardiglieid', ondeugd en goddeloosheid! — Terwijl dan de braaven en deugdzaamen daartegen , met vreugde en blijdfehap aangedaan, in verrukïcinge deze heugcbelijke aanfpraak zullen verneemen : Weest welkom gij braaven, gij beminnaars van uwen God en van de deugd %

weest

Sluiten