Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( =3 )

dm vrede , eendïagt en 't geluk over de waereld Verbreiden; de oorfpronglijke gelijkheid der rechten en pligten bevorderen: — de weelde aan de eene, en de drukking der armoede aan de andere zijde voorkomen: — maar ook zelve middelen zijn, om,'er de neigingen der zedelijke volkomenheid — deugd en Godzaligheid, door uit te oefenen.

Het- natuurlijk en zedelijk, — het tijdelijk en eeuwig geluk van den mensch, is even zo zeer aan elkander verknogt, als zijn ziel en lighaam ten naauwften verbonden zijn. Ho* zeer ook de mensch zijne natuurlijke behoeften vermenigvuldigd heeft, en daar door als 't ware zijne zedelijke vermogens boeiien heeft aangefmeed, die hem aan het zinnelijke kluisteren ; zo blijft nogthands zijne zedelijke verpligting dezelfde, als in den onbelemmerden natuurftaat, in welken God hem op de waereld plaatfte. De zedelijke orde, gerechtigheid en waarheid; de liefde tot den naasten, als tot zich zeiven, moest ook door de vermeerderde noodwendigheden dezes levens uitgeoefend en bevorderd worden; de ambagten, kunsten, neeringen en koophandel, moesten, onder het beftuur der reden, middelen en werktuigen zijn, om, zo wel het zedelijk, als het natuurlijk geluk, van het menschdom te bevorderen.

Het inwendig beginfel der liefde tot den naasten moet de drijfveer zijn, clie den ambagtsman beftuurt in het werk zijner handen. Hij moet zijne handteering befchouwen, als eene toevallige noodwendigheid dezes levens, -die niet alleen een hindernis uitmaakt tot de B 4 i U-

Sluiten