Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

03)

kunnen bijgebracht worden, als geheel overtallig zal aanmerken.

Hoe gaarne, hoe hartlijk gaarne ik dan nu ook iets toebragt , om aan de Schooien een bevalliger, en in de oogen der kinderen bekoorlijker, voorkomen te helpen geeven, dan dezelven, over 't algemeen, tot nog toe hebben; en wel inzonderheid ook, van den kant, der, nog maar al te veel plaats hebbende, wreede, onmenschlijke, en geheel verkeerde ftrafoefeningen, en ongepaste belooningen: nogthans wanhoope ik bijkans aan een goeden uitflag in deezen; wanneer ik, het ligchaam der Schoolmeesters in dit land [de goeden niet te na gefproken] voor zo verre mijn gezigt in deezen reikt, met de vereischte opmerkzaamheid, bedaard overzie.

Het zij verre, zeer verre van mij, dat ik, met een zwart vooroordeel , tegen onze Schoolmeesters zoude ingenoomen zijn. Neen! — ik heb achting, waare achting, voor deezen, op zich zelf, zeer eerwaardigen (land: ik acht de braaven, de welmeenenden, en kundigen onder hen zeer hoog; als lieden die een uitgebreid nut kunnen te wege brengen, en prijze hunne verdiensten. Maar, zal ik der waarheid onzijdig hulde doen, dan moet ik bekennen, dat het mij voorkome, dat het getal der kundigen gering zij: en dat veele, zeer veele Schooien in ons land (legt, zeer (legt bezet zijn. En geen wonder! — Zo lang men, deezen in de maatfehappij zeer gewigtigen, en zeer •erwaardigen post, niet eerwaardiger maakt,

dan

Sluiten