Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CU)

hoe veel of weinig ook, goede wortelen fchieten , en gewenschte vrugten mogt voortbrengen.

Met zulk een , voor het uienschdom weldaadig, oogmerk, voorzeker is het ook, dat de menschliever.de Maatfchappij, de voorhandene Prijsvraag, ter beantwocrdinge voor* ftelde.

De menschminnende uitfchrijvers van deeze vraage hebben alle die gewigtige zwaarigheden en bedenkingen , hier voor door ons geopperd, voorzeker zeer wel ingezien ; en dus, zonder op den, over 't algemeen, nog zeer gebrekkigen toeftand van ons fchoolwezen in het bijzonder te letten, wijslijk gevraagd:

„ Welke is de beste Theorie van Straf' „ fen en Belooningen in de Schooien.

zonder te bepaalen, dat men naauwkeurig te zien hebbe, op de algemeen plaats hebbende fchoolinrigtingen van dit Gemeenebesf.

Men bedoelt des door dit vraagftuk, om het algemeen , en wel inzonderheid de voorftanders der Schooien, opmerkzaam te maaken, op zulk een gewigtig ftuk der opvoeding', als het Straffen en Beloonen in de Schooien is : en ook, om waardige Schoolmeesters, nopens dit gewigtig ftuk, meer en meer aan het denken te helpen: en hen, die hun zwaarwigtig ambt, als eerlijke lieden, volgens pligt en geweeten , op de beste wijze , gaarne wenfchen waartenemen , eene bekwaame handleiding te bezorgen, wat zij

in

Sluiten