Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( «O

zulk eene inrichting , oneindig veele redenen „ om te moeten ftraffen, zal weeren.

Nopens de zitplaatzen der leerlingen, zoude ik de navolgende fchikking maaken:

Dewijl men, over 't algemeen, gewoon is, de kinderen vrij jong ter Schoole te zenden , zoude ik raaden , de leerlingen te verdeelen in twee clasfen, in zogenaamde grooten en kleinen; dat is, ik zou de jonglleu affcheiden van hen, die onderzijn, en v«.or hun zekere afzonderlijke banken beftemHieti, in'dier voegen, dat hunne afzondering zigtbaar in het oog viele. Bij voorbeeld : zij, die vier jaaren oud waren,' tot zeven jaaren toe, zoude ik Affcheiden van hen , die ouder dan zeven jaaren waren. En bij deeze algemeene afzondering , zoude ik hieromtrent nog, zo wel met de kleinen als grooten , deeze bijzondere orde houden ; dat namelijk de jongften var) elke clasfe, zorgvuldig geplaatst werden, het zij op de achterile of voorfte banken, naar rmen zulks goedvond: brengende, door zulk eene zigtbare onderfcheiding , de plaatzen zelve , van iedere clasfe , in eene meerdere , en mindere achting.

Bij de allcrëerfte oprichting eener geheel nieuwe Schoole , zou men, in het plaatzen der leerlingen, zeer zorgvuldig moeten te werk gaan, naar hunnen oudenlom , en vervolgens naar hunne komst op de School; laatende hun, van elke clasfe, die even oud mogten zijn,, om den voorrang looten. Bij reeds gevestigde Schooien, deeze inrigting willende maaken, zou men, behalven' het

op

Sluiten