Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( -7 )

zij is noch kostbaar, noch omilagtig : ea geene School, hoe gering, of waar ook, kan 'er zijn. in welke niet, min of meer, eene dergelijke inrichting vverklijk zoude kunnen gemaakt worden.

ALGEMEENE SCHETS VAN HET KARAKTER EN GEDRAG EENES WAALDIGEN SCHOOLMEESTERS, OM VAN ZIJNE LEERLINGEN GEACHT EN BEMIND TE WORDEN.

Hoe goed de inwendige inrigting eener Schoole ook zij , zonder eenen waardigen Schoolmeester zullen de beste fchikkingen nimmer beantwoorden aan het voorgeftelde doel. Uit dien hoofde zal het, ter bereiking van ons oogmerk in deezen, noodzaaklijk zijn, bij de zo even aangewezene fchoolinrichting, nu ook te letten, en op het karakter eenes waardigen Schoolmeesters in het algemeen, en op zijn gedrag, onder, en met opzigt tot zijne leerlingen, in het bijzonder.

Gaat het zeker, dat de woorden van iemand , waarvoor men liefde en achting heeft, iteeds' eenen dieperen indruk maaken: en dat men altoos gewilliger en genegener is, de lesfen, raadgeevingen en vermaaningen gehoorzaam op te volgen, van iemand, welken men achting en liefde toedraagt, dan van hem , voor wien men zulke gevoelens niet heeft : dan ook kan 'er niets noodzaaklijker zijn, dan dat het de eerfte en voornaame pligt,

va»

Sluiten