Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C40

DERDE AFDEELING.

Bevattende eene beredeneerde en opzetlijkc aanwijzing, welke dc beste Theorie van Straffen en Belooningen in de Schooien zij.

Een fchool, in welke zodanig eene fchikking en inwendige inrichting plaats heeft, gelijk wij, in de voorige Afdeeling, hebben opgegeeven, kan, dunkt ons, ten deezen opzigte, niet anders dan eene goede en welingerigte fchool worden geheeten: voor al, wanneer dezelve verfierd is met zulk een Meester, waarvan wij hier voor eene algemeene karakterlchcts hebben ontworpen; en wiens gedrag in de fchool, door ons , wel is waar, flegts met algemeene hoofdtrekken is afgetekend, doch voldoende, voor zo verre zulks noodzaaklijk konde geacht worden te zijn, met betrekking tot hCt ontwerp voor handen: en hoedanig een Meester, met regt, den eerwaardigen naam verdient van een waardig Schoolmeester.

In eene fchool, dusdanig ingerigt, en voorzien met zulk een Schoolmeester , kunnen de redenen, om te moeten ftraffen, niet zeer menigvuldig zijn.

Doch hoe goed en verftandig de inwendige inrigting en fchikking der fchoolen ook moge gemaakt worden , en hoe zeer dezelven , met de waardiglle en best mogelijke Schoolmeesters mogen bezet zijn, Straffen en Beloo-

nin-

Sluiten