Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 55)

daas , fleursgewijze, openthjk wordt verrigt dan wordt het wel eens een punt van eer om met eene Stoïciinfche onverfchilligheid, de ftraffe door te ftaan, en den opgeheven arm des meesters , met eenen fleren heldenmoed, te trotfeeren. Om deeze redenen zou ik denken, dat alle openthjke ftrafoefeningen fteeds met de grootfte plegtigheid behoorden te gefchieden, en nimmer zagt, maar — of liever geheel met, — of naar de voorwerpen zijn, vrij fcherp: indien men anders, gelijk ik reeds gezegd heb, het groote doel van alle opentlijke ftrafoefenmgen wenscht te bereiken; om naamelijk niet alléén te verbeteren, maar ook om anderen af te fchrikken.

De even gemelde afzonderlijke wijze van ftraffen heeft ook nog dit voordeel , dat het lange der zaake, door deeze zo opzetlijk ftille behandeling, zo geheel afzonderlijk , zonder eenige getuigen , allerfterkst in het oog loopt , en de eergierigheid zeer wordt verfchoond. Eene zaak, waarop de verftandige Schoolmeester , gelijk ik meermaalen heb herinnerd, nimmer zorgvuldig genoeg kan letten, wanneer hij anders, als een verftandig man, wenscht zich zeiven zijn fchoolbeftuur, op eene gemoedelijke wijze, gemaklijk te maaken.

En bij dit alles beantwoordt deeze afzonderlijke wijze van te ftraffen ook nog volkomen aan het meergemelde groote doelwit van alle ftrafoefeningen; om , naamlijk, tot affchrik voor anderen te dienen. Het is reeds genoeg, wanneer alle fcholieren flegts D 4 wee-

Sluiten