Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den leerlust zijner leerlingen, op alle mogelijke wijzen , aan te zetten. En hier roe is noodig , dat hij zorgvuldig een waakzaam oog gevestigd houde op alle zijne leerlingen: niet juist met oogmerk, om hen fteeds te berispen en te beltraffen, maar om gelegenheid te hebben, hen te kunnen prijzen , van wegen het goede, dat hij aan hun befpeurd.

Het tegendeel doet men, wanneer men hunne naarltigheid , en het goede dat zij doen, niet fchijnt te bemerken , dour hen zijn welgevallen deswegens niet opzetlijk te betoonen: maar in tegendeel alle kleine gebreken, daar bij begaan, ten breedften uitmeet; door geftadige bedreigingen den moed uitbluscht, en zelfs wel met haatlijke oorvijgen betaalt. Daar door worden de kinderen moedloos, en verliezen allen lust tot leeren : ja wanneer men hen onophoudelijk ftralTe vóórpredikt, hun geduurig bekijft, en laag nederzet, dan worden ze eindelijk doof en ongevoelig, voor nuttige waarfchouwingen, en voor nodige beftraffingen.

Wanneer ik den leermeesteren de langmoedig- en toegeeflijkheid aanprijze, nopens hunne nieuwe leerlingen, en eerfte aankomelingen op de fchool, dan wilde ik evenwel niet dat men dit derwijze opvatte, als of ik bedoelde, dat zij hunne ooien en oogen voor de gebreken en misdagen hunner nieuwe leerlingen geheel moesten fluiten, en dezelven volltrekt onaangeroerd behoorden te laaten. ' Dit zou zeer nadeelig zijn voor hunne achting , op welke zij, gelijk gezegd is, de liefde

der

Sluiten