Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

('71 )

plaatfen, op welke iemand terug wordt gezet, ook verachtlijk maakt in de oogen van hun, die op dezelven zijn gezeten, niet om ftraf, maar uit hoofde van hunne geringere vorderingen, die nogthans geëevenredigt zijn aan hunne vermogens , en aan hunnen leertijd.

Bij zodanig eene opzetlijke onderfche:ding der gewoone zitplaatfen der leerlingen, zoude ik nu ook nog zeer fterk aanraaden , om twee afzonderlijke en zeer in het oog loopende banken in de fchool te fchikken; eene bank van de hoogde eer, gefchikt voor uitmunters in kundigheden' en braafheid, en eene andere, die in de allergrootfte verachting moest zijn.

Dat beide banken zodanig moeten gefchikt zijn, dat de gewoone fchooloefeningen daar door in het allerminst niet worden geltremd: als ook, dat de eene bank op de aanzienlijkde, en de andere op de flegtfte plaats der fchoole moet gelleld worden , zijn zaaken, die van zeiven fpreeken.

Doch wel inzonderheid moet ik hier herinneren, dat alle ftrafoefeningen, waardoor de gewoone fchoolverrigtingen afgebroken, en het onderwijs der kinderen belet wordt, niet goed zijn; want zulke ftraffen zijn regelrecht 'ftrijd;g met het waare oogmerk van het fchoolgaan der kinderen, het welk is om den kostbaaren fchooltijd altoos wel te befteeden, cn geen oogenblik, om vorderingen te kunnen maaken , ooit opzetlljk te verzuimen: en daar te boven zijn logge en luije zielen , met gulke ftraffen, die hun gewoon werk- opfchorE 4 ten

Sluiten