Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 76 )

aan braaf te zullen zijn; ik tie;m hem weder als mijn Leerling aan: ontvangt gijlieden hem dan nu ook wederom als uw vriend, gelijk hij voorheen was. En gij, uen. bert, beloof nu opentlijk, dat gij u voortaan tleeds braaf zult gedragen !,, Lerndert doet dit op zijne wijze , en met weinig woorden en de zaak is afge laan. ■—

Wat dunkt u, Leezer, en u wel inzonderheid Meesters, die het hart der kindereu kent? — /ou zulk eene behandeling niet een zeer diepen indruk op het gemoed van leendert maaken? Zou het gewigt, van zijn bedreeven kwaad, hem nu niet veel zwaarder hebben gedrukt, dan als of de Meester hem den rug, als 't ware, blaauw had geflagen ? — En, welke goede indrukken kan, en mag men daar te boven niet, met goede redenen, vooronderftellen, dat zulk een tooneel noodwendig moet maaken, op de gemoederen van alle aanwezige Schoolkinderen? — Kn wie uwer weet niet, dat het fteeds een hoofdvereischte is, om zodanige ftraffen te verkiezen, die niet alleen diepe indrukken maaken , op het gemoed van hen die geftraft worden; maar ook die gefchikt zijn , om anderen te kunnen affchrikken ?

Mogt leendert zoo verregaand liegt zijn, van het andermaal zoo erg te mn'aken, dat hij verdiende , naar de bank der flegten verwezen te worden: het fpreekt van zelve, dat hij dan niet terftond vrij gelaaten behoor, de te worden, hoe dringend hij ook om vergiffenis verzogt, et hoe ernftig hij ook wederom beterfchap beloofde.

En,

Sluiten