Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 89)

nog kortelijk een paar goede raadgeevingea laaten volgen en dan eindigen.

Vooreerst: als een zeer goed en kragfig werkend middel, zo wel ter beteugelinge van den moedwil, als ter aanfpooringe tot vlijt en braafheid, wil ik den waardigen Schoolmeesteren, bij het reeds voorgeftelde, hier nu ook nog aangeraaden hebben, om met de verftandigfte en ordentlijkfte ouderen hunner fchooikinderen, waarvan zij weeten dat zij de opvoeding hunner kinderen gemoedelijk behartigen, ibmtijds naar de omftandigheden dit toelaaten, gemeenfehaplijk te handelen, zo wel met opzigt tot het ftraffen als beloonen.

Hier door verftca ik, dat de Meester kinderen van dergelijke ouderen, als eene bijzondere belooning , fomwijlen een klein briefje van aanbeveeling aan hunne ouderen zoude kunnen medegeeven, waarin hunne braafheid geroemd en tevens verzogt werdt, hen hier voor het een of ander goeds ter belooninge te doen genieten.

En zo ook, in een tegenovergefteld geval. Als eene ftraffe zou de Meester den overtreder een dergelijk briefje kunnen medegeeven: inhoudende eene beknopte aanwijzing van het misdrijf, en een vriendelijk verzoek, om hem deswegens, of het een of ander gewoon of buitengewoon toegedacht vermaak te ontzeggen , of hem het een of ander gewoone goede te onttrekken; al zoude dit ook b. v. flegts beftaan in den aart, doch nooit in de hoeveelheid van fpijs en drank; want door honger of dorst moet men kinderen nimmer ftraffen; en dan wel met uitdrukkelijke bijvoeF 5 Si"?

Sluiten