Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 96)

bedenkt dat het fchepfels zijn met eenen re» delijken geest gebooren, en voor eene eeuwigheid gefchapen, maar geheel onkundig en onbedreeven: en welker waarachtig geluk grootlijks afhangt van uwe verftandige leiding, en wijze ontwikkeling hunner redelijke vermogens. — Maakt ten dien einde een verftandig gebruik van deeze Verhandeling, en van alle andere voortbrengfelen, waaruit gij, ter behoorlijke waarneeminge van uwen zwaarwifftigen post, eenig nut kunt trekken: en waarvoor Neêrlands menschlievende Maatfchappij: Tot nut van 't algemeen , zoo moederlijk zorgt. . .

Welk eene eer, welk een roem is het niet voor een waardig Leermeester, wanneer zijne leerlingen reeds mannen en vrouwen geworden zijnde, zich zijner dan nog met dankbaare aandoeningen herinneren, en niet anders dan fteeds met waare gevoelens der diepfte hoogachting van hem fpreken! — dat zij van God met kinderen gezegend zijnde, hartlijke gebeden, eerbiedig naar den Hemel opzenden, ter gunftige verlenginge zijner daeen • 0p dat zij ook eenmaal nog hunne kinderen gerust en blijmoedig ter leidinge en beftuuringe mouten overgceven , aan de waardige handen die hen in hunne onbedreevene jongheid, zoo minzaam op den regten weg hebben geleid. Ja: — dat zij, wanneer het verganklijk deel hunnes braaven Leermeesters, reeds lang ten grave is gedaald, nog als (rriisaarts, zijner in zegeninge gedenken; en zelfs, nu of dan, bij gepaste gelegenheden , zijner asfche noch eene ftille traan wijden.

Sluiten