Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 7 )

Dit verbaazend aantal van geftorven kinderen, kan men ook als een ontegenfpreeklijk bewijs van het groot gebrek in de ligchaamlijke Opvoeding aanmerken, en wanneer men de bijzondere levenswijze deezer geftorvene en overgebleevene kinderen, konde nagaan, zoude men, naar alle waarfchijnlijkheid, en volgens den gewoonen loop der natuur, ontdekken, dat zij, die het minst kunstig zijn opgevoed, in het leven zijn gebleven, gelijk zulks uit de vergelijking van de even voorgaande Stads- en Dorp-lijsten kan blijf

ken. ., . _, ,

Zie daar, alleenlijk eene kleine fchets van de gewoone fterfte der kinderen; groot is nog, daarenboven- het getal van hen, welken, fchoon niet zo vroegtijdig dervende, nochtans zieklijk en kwijnend hun elendig leven voortüeepen, enfomtijds, in het vervolg, de fterflijsten nog vergrooten door kinderen voort te brengen, op welken de zwakheid der ouderen over gaat.

Menzietechter kinderen,die, alhoewel ten fle»tften opgevoed, fomtijds evenwel het toppunt van bloei en gezondheid bereiken; maar enkele gevallen doen hier niets af; de natuur is, fomtijds, fterker dan de menfchelijke poogingen, en zulk een voorbeeld naar te volden zal, gewislijk, niemand verkiezen. Alhoewel, gelijk wij vooraf gezegd- hebben, tot eene goede ligchaamlijke Opvoeding niet meerder noodig is, dan de natuur tot leidsvrouw te neemen , en haar alleen te volgen, zo is echter, naar allen fchijn, de voornaamfte hinderpaal, hier van, het gebrek aan. kunde;

A 4 om

Sluiten