Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 8 )

©ra deeze te verkrijgen heeft men alleenlijk de hier toe ingerichte boeken, onbevooroordeeld met genoegzaame oplettcnheid te leezen, en derzelver inhoud aan het gezond verftand te toetfen.

'Er zijn zekerlijk ookmenfehen, die, minder uit onkunde dan wel met opzet, dwaalen; fommigen, die in hunne dwaaling genoegen neemen, of willens blind zijn ; anderen weder, die, om lief of leed; het oud betreeden pad niet willen verlaaten; volgens den aart der liefde zullen wij, nogthans, vertrouwen , dat deezen flechts een 'gering gedeelte van het geheel zullen uitmaaken.

Ongelukkig is het, dat alles, wat door de welmeenendfte en verftandigfte mannen over het werk der Opvoeding is in het licht gebragt,op het moederlijk hart, veelal, mindert vermogen heeft, dan het ijdel geklap van bakers of diergelijke vrouwen, die, wel voorziende, dat door de vermeerderde kunde der moeders zelve, de uitoefening haarer magt en heerschzucht zeer zoude verminderen, niet nalaaten alles in het werk teftellen, pm het goede Opvoedingszaadjen te vertrappen.

In het algemeen fchijnt de zo gewigtige opvoeding der kinderen, als een verachtelijk werkbgfchouwd te worden,naardien dezelve, veelal , aan het onweetendlte gedeelte des menschdoms wordt toevertrouwd ; en nogthans is de kindsheid het voornaame tijdpunt, waar ia de grondflag tot eene goede of kwaade ligchaams - geileIdheid, — tot eene vaste pf wankelbaare gezondheid — gelegd wordt.

Men,

Sluiten